III. Pracovná zdravotná služba

Služby pracovnej zdravotnej služby zabezpečujeme odborne spôsobilou osobou v zmysle §30a ods. 4 písm. d) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže zamestnávateľ, ak nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom s právnickou osobou, ktorá je oprávnená na výkon bezpečnostnotechnickej služby, na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórii.