II. POŽIARNA OCHRANA

 1. Technik požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany zabezpečuje:

 • vypracovanie a vedenie dokumentácie OPP
  • požiarny štatút
  • požiarny poriadok pracoviska
  • požiarne poplachové smernice
  • požiarny evakuačný plán
  • požiarna kniha
  • doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
  • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
  • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
  • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
  • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
  • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
  • dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
  • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpisvykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

2.Školenie ochrany pred požiarmi

Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov:

 • s požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch
 • so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • s výkladom o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
 • s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
 • so spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.

Vedúcich zamestnancov

Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov:

 • o oboznámenie sa s osobitnými predpismi, s požiarnym štatútom, s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti objednávateľa a so základmi procesov horenia a hasenia, so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb, so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a s činnosťou a parametrami zariadení, hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
 • s požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch
 • so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • s výkladom o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
 • s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
 • so spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu

Zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase

Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase s:

 • miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • umiestnením a s použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc
 • rozmiestnením a so spôsobom použitia prenosných hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia
 • rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie, ako aj so spracúvaním, s vyrábaním, s používaním a so skladovaním horľavých materiálov
 • ďalšími pokynmi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase

 

Protipožiarnych hliadok

Protipožiarna hliadka
Účelom odbornej prípravy členov protipožiarnej hliadky je ich oboznámiť s:

 • jej úlohami, s nebezpečenstvom vzniku požiaru na pracoviskách,  s dokumentáciou ochrany pred požiarmi a so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci
 • rozmiestnením a s použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, zariadení na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie

Protipožiarna hliadka pracoviska
Účelom odbornej prípravy členov protipožiarnej hliadky pracoviska je ich oboznámiť s:

 • jej úlohami, s nebezpečenstvom vzniku požiaru na pracovisku, s príslušnou dokumentáciou ochrany pred požiarmi na pracovisku,  so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci
 • rozmiestnením a s použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, požiarnotechnických zariadení na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie a so súčinnosťou s hasičskou jednotkou

Protipožiarna asistenčná hliadka
Účelom odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky je ich oboznámiť s:

 • pokynmi vydanými štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo zodpovedným vedúcim fyzickej osoby – podnikateľa
 • prihliadnutím na podujatie alebo činnosť, na ktorú je protipožiarna asistenčná hliadka zriadená