1. Služby bezpečnostného technika (BOZP)

 • vykonávanie služieb autorizovaného bezpečnostného technika
 • spracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie v súlade so skutočným stavom
 • pravidelné zisťovanie, posudzovanie, analyzovanie a určovanie pracovných rizík
 • návrh na prideľovanie OOPP
 • vykonávanie kontroly dodržiavania BOZP
 • metodická pomoc vedúcim zamestnancom pri šetrení pracovných úrazov
 • zisťovanie príčin vzniku úrazov a posúdenie miery zodpovednosti
 • vykonávanie vstupných a periodických školení
 • poskytovanie odborných konzultácií a poradenská činnosť na úseku BOZP
 • koordinačná činnosť na stavbe
 • zastupovanie pri kontrole

2. Školenie bezpečnosti práce

Zamestnancov

Účelom školenia zamestnancov je ich oboznámenie s:

 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi
 • vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim
 • oboznámenie sa s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu

Školenie zamestnancov z bezpečnosti práce sa vykonáva na základe projektu vzdelávania schváleného Národným inšpektorátom práce.

Vedúcich zamestnancov

Účelom školenia vedúcich zamestnancov je ich oboznámenie s:

 • organizačnou štruktúrou spoločnosti na úseku BOZP
 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi
 • vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim
 • oboznámenie sa s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu

Školenie zamestnancov z bezpečnosti práce sa vykonáva na základe projektu vzdelávania schváleného Národným inšpektorátom práce.

Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

Účelom školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť ich je oboznámenie s:

 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • ich právami a povinnosťami

Audit BOZP

Účelom auditu je komplexne a objektívne zistenie skutočného stavu a spôsobu zabezpečenia bezpečnosti práce, stanovení opatrení a  postupov pri odstraňovaní zistených nedostatkov, závad a kontrola plnenia požiadaviek vyplývajúcich so všeobecne záväzných právnych predpisov  v organizácii.

Vykonanie auditu začína dôslednou prehliadkou priestorov a objektov organizácie a pokračuje kontrolou spracovanej dokumentácie.
Výsledkom auditu je podrobná  správa obsahujúca vyhodnotenie aktuálnej úrovne zaistenia bezpečnosti práce ako aj zistené nedostatky a návrhy na riešenie týchto nedostatkov.

Samotný audit zabezpečí podrobný prehľad o stave bezpečnosti práce vo u zákazníka a spolu s návrhom na odstránenie zistených nedostatkov mu pomôže pri ďalšom skvalitňovaní týchto oblastí podnikateľskej činnosti.